Насоки за практическо прилагане на междукултурни аспекти в контекста на ПОО

ЧАСТ A: Насоки за употреба на Каталога

ЧАСТ B: Насоки за справяне с предизвикателствата на културното многообразие в обучителния процес

Кратък речник на използвани термини