Събитие за разпространение на резултати в Германия

На 24 и 30 септември 2020 г. assist International HR организира две събития за разпространение на резултатите от двугодишното международно сътрудничество по финансирания от ЕС проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение.
Поради граниченията, породени от настоящата епидемична обстановка, събитието се проведе онлайн. Тъй като представената платформа се състои предимно от база данни с избрани и категоризирани онлайн инструменти, възможността за виртуално представяне беше полезно допълнение, за да се подчертае значението на онлайн ресурсите в образованието като цяло и междукултурното обучение в частност.
Участниците в събитието бяха предимно от областта на образованието, обучението и коучинга. Ето защо те бяха перфектни мултипликатори за CIT4VET, като не само проявиха силен интерес да научат повече за платформата, но и изявиха желание да разработят собствено обучение. Няколко въвеждащи въпроса показаха, че повечето респонденти биха намерили за „много полезно“ да имат достъп до база данни за междукултурни инструменти, готови да се приложат в учебна среда. Участниците бяха и идеална целева група, защото те биха могли да разпространят знанията си за платформата в бъдещата си работа.
Реакциите на представянето на продуктите CIT4VET бяха много положителни. Като цяло дискусиите показаха, че участниците признават значимостта на междукултурните теми в ПОО и осъзнават предимството да имат достъп до събрани на едно място междукултурна база данни, материали за самообучение и информация за работа в културно разнообразна класна стая.
Участниците демонстрираха ентусиазъм по отношение на CIT4VET като допринесоха с идеи и предложения за това как информацията за проекта и платформата да се разпространи сред по-широка група потребители от образователната общност и междукултурните институции.