Втора партньорска среща

На 11 и 12 юни 2019г. партньори от 6 държави от ЕС, включени проект CIT4VET се срещнаха в Торино, Италия, за да обсъдят предстоящото развитие на проекта. Партньорите се съсредоточиха върху две основни теми:

Колекция от междукултурни инструменти
През последните осем месеца партньорите работеха върху постигането на първата цел на проекта: Те събраха и описаха междукултурни инструменти, които да бъдат използвани от обучаващите в сферата на ПОО в културно разнообразна класна стая. Първоначално тези дейности бяха представени в табличен вид.
По време на срещата в Торино партньорите обсъдиха практичността на събраните инструменти, степента на трудност на инструментите и съгласуваха своите открития, за да получат една финализирана база данни с инструменти за интерктултурно обучение до края на месец юни 2019г. В момента партньорите по проекта работят по създаването на онлайн версия на колекцията от инструменти за интеркултурно обучение.

Представяне на учебния материал

Като втора задача от първите осем месеца на проект CIT4VET, партньорите разработиха съдържание за онлайн обучителни програми, съдържащи основните концепции на интеркултурните теории. Партньорите представиха пет модула, за да отговорят на следните въпроси:
1. Какво е култура?
2. Как можем да обясним и представим културата с културни модели?
3. Как отчитаме влиянието на културата върху ПОО?
4. Как могат да се преодолеят произтичащите препятствия?
5. Кои са най-актуалните тенденции в междукултурната област?

Освен това съдържанието на обучението съдържа и инструкции за това как да се разработят междукултурни симулации, които са инструмент за създаване и повишаване на осведомеността за други култури.

По време на втората среща, партньорите обсъдиха успешно необходимостта от съгласуване на културния принос между различните материали и значението на балансирането на знанията и познавателното разбиране и практическото приложение. За да придобиете представа за дейностите и ролите на партньорите в проекта, моля, погледнете видеото по-долу.
Третата среща, която ще се проведе в Жешов (Полша) през януари 2020г. ще бъде следващата възможност за обсъждане на предстоящите стъпки на проекта: Ръководството на потребителя и фазата на тестване на онлайн продукта.