Начало

За проекта

Междукултурните компетенции в днешната реалност са основна ключова компетентност, също поради значителния растеж на миграцията и движението на индивидите в различните страни. Независимо от това, развитието на междукултурната компетентност все още не е разпространено в ключовите образователни пътища. Това се отнася най-вече за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и по-специално обучителите в сферата на ПОО.

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение – адресира необходимостта от междукултурни компетенции в сферата на ПОО. Проектът се осъществява от консорциум от партньори от България, Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша и цели да спомогне за подобряване и увеличаване на способността на обучителите на ПОО да предоставят междукултурното обучение чрез предлагане на

  • онлайн каталог от достъпни междукултурни инструменти, които да се използват при  обучения на културно разнообразни групи
  • междукултурни обучителни материали за самостоятелно обучение или за използване в обучения.
  • Ръководство на потребителя, включващо инструкции за употреба на каталога с речник с полезни термини

loading

Резултати от проекта

Отворен онлайн каталог от междукултурни инструменти като отворен образователен ресурс

Каталогът е колекция от междукултурни инструменти, които да се използват от обучители в сферата на ПОО. Инструментите са събрани в  база данни, която ги класифицира в предварително избрани  категории като Начин на обучение, Начин на взаимодействие, Културен фокус, Статус на авторското право и т.н. Потребителите могат да търсят инструментите като избират конкретни категории. Те също така имат възможността да оценят полезността на инструментите, така че бъдещите потребители да могат да се възползват от предишната обратна връзка.

Обучителни материали за подобряване на междукултурните умения

В рамките на проекта ще се създадат два вида  материали за междукултурно обучение:

  1. Електронно обучение с упражнения и тестове за самостоятелно обучение или за използване в класната стая. Темите в модулите са адаптирани към сектора на ПОО и съдържат информация за: Какво е култура? Как културата може да се представи?  Какво е влиянието на културата върху сектора на ПОО? Кои са най-новите тенденции в междукултурната област?
  2. Ръководство (с примери) за това как да се разработи полезен материал за междукултурно обучение и симулации в междукултурното обучение.

Насоки за практическо прилагане на междукултурни аспекти в контекста на ПОО

Насоките са практическо и илюстрирано ръководство за потребителя към отворения онлайн каталог, съдържащо обяснения за избраните категории и инструментите, включени в базата данни с инструменти за интеркултурно обучение, както и учебния материал.

Партньорство

assist GmbH (Координатор)

Paderborn, Германия

Institute of technology Tralee

Tralee, Ирландия

Danmar Computers

Rzeszow, Полша

I.B.I. Intercultural Business Improvement

Hilversum, Холандия

Runi Center

Sofia, България

C.K. Edukator

Rzeszow, Полша

Diciannove

Genova, Италия